Ein Hymrwymiadau

Mae’n bryd newid. Mae Casgliad Cymru wedi dod at ei gilydd fel partneriaeth i greu prosiect newydd o bwys sydd wedi’i osod mewn dyfodol radical gynhwysol, wedi’i ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

I wneud hynny, rhaid i’n tîm a’n proses gyflawni fod yn gwbl gynhwysol. Byddwn yn mynd i’r afael ag anghyfiawnder hiliol, yn delio ag anghydraddoldeb economaidd a chymdeithasol, ac yn cynnig atebion newydd i oresgyn rhwystrau presennol i gyfranogiad a chyfle ac yn hyrwyddo cydraddoldeb.

Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni wneud pethau’n wahanol.

Rydym wedi dyfeisio set o egwyddorion gweithio gyda’n Tîm Creadigol, ein cynghorwyr a’n partneriaid sydd wedi eu seilio ar ein profiad o gyfnod Ymchwil a Datblygu’r prosiect, y byddwn yn parhau i’w adolygu a’i wella wrth i ni greu’r prosiect hwn ar gyfer 2022 – gan rannu ein profiad a’n dysgu wrth i ni fynd.

EIN HEGWYDDORION GWEITHIO

Rydym yn wrth-hiliol ac yn wrth-ablaidd.

Fel unigolion a sefydliadau rydym wedi ymrwymo i gyfiawnder cymdeithasol a newid cadarnhaol. Bydd ein prosiect yn modelu newid, bydd ein tîm a’n proses gyflawni yn adlewyrchu ac yn cadw at y gwerthoedd hyn mewn modd dilys. Rydym yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb o fod yn gynghreiriaid da ar draws pob maes o’n gwaith, gan gydnabod bod cynghreirio yn broses barhaus o sefydlu perthnasoedd ymddiriedaeth, cysondeb ac atebolrwydd i hyrwyddo cydraddoldeb i bawb.

Bydd profiad byw yn gyrru’r broses o wneud penderfyniadau

Bydd ein prosiect yn gyfoethocach ac yn fwy pwerus pan fydd yn cynrychioli, ac yn seiliedig ar, amrywiaeth o brofiad byw, yn enwedig yng Nghymru. Byddwn yn ymdrechu’n gyson i’n tîm (ein tîm cyflawni a’n tîm creadigol fel ei gilydd) fod yn gynrychioliadol o bobl Cymru.

Rydym i gyd yn gyfrifol am gynhwysiant

Ni fydd yn ofynnol i unrhyw un unigolyn ysgwyddo’r cyfrifoldeb am gynrychiolaeth – mae’n ymrwymiad sy’n cael ei rannu gan y tîm cyfan. Rydym hefyd yn cydnabod na fydd ein tîm creadigol a chyflenwi sy’n tyfu’n gyson, yn gallu cynnig yr holl atebion. Rydym wedi adeiladu rhwydwaith o bartneriaid a chynghorwyr a fydd yn ein cefnogi i sicrhau bod ein prosesau’n ddilys, yn gydweithredol ac yn hygyrch. Bydd y partneriaid hyn hefyd yn ein helpu i ddeall sut y gellir datgloi a chynnal cyfle – sut y gall ein prosiect gael ei wreiddio’n ddwfn mewn newidiadau sydd eisoes ar y gweill ledled Cymru.

Byddwn yn creu amodau i greadigrwydd ffynnu

 

Ein nod yw i’n prosiect fod yn gynrychioliadol o ddiwylliant cyfoes dynamig, amlieithog Cymru. Mae hyn yn golygu, wrth roi llwyfan i leisiau heb gynrychiolaeth ddigonol, y bydd y prosiect hwn yn ymrwymo i ddeall yr hyn y mae ei angen er mwyn i wahanol arferion a safbwyntiau creadigol ffynnu. Byddwn yn cydnabod dynameg pŵer unrhyw berthynas gydweithredu neu gomisiynu. Rydym yn deall nad yw cael gwahoddiad i’r parti yn gyfystyr â bod rhywun yn gofyn i chi ddawnsio neu, i fynd ymhellach, gofyn a ydych chi am gynnal y parti. Rydym yn ymrwymo i weithio gyda chyfranogwyr, partneriaid a phobl greadigol i adeiladu’r amodau gorau posibl i weithio gyda’n gilydd, i amddiffyn, meithrin a chefnogi lles a datblygiad personol unigolion a byddwn yn adolygu’n rheolaidd er mwyn gweld lle mae angen i ni wella’r amodau a’r prosesau hyn. .

Ar flaen ein meddyliau bob amser

Byddwn yn ymgorffori cynhwysiant yn ein cynllunio trwy benodi Arweinydd Cynhwysiant a fydd yn sicrhau bod yr egwyddorion hyn yn cael eu cynnal yn ein proses o wneud a chynhyrchu. Yn ei hanfod, rydym am greu prosiect sy’n agored ac yn hygyrch i bawb. Byddwn yn ystyried sut mae straeon yn cael eu hadrodd, gan bwy, i bwy ac ni fyddwn i byth yn ystyried cynhwysiant fel y peth olaf.

Rydym yn atebol

Rydym yn addo ailedrych ar yr egwyddorion hyn trwy gydol ein prosiect, i adrodd ar ein cynnydd, cydnabod ein camgymeriadau, olrhain ein cynnydd trwy ddata ac adborth a rhannu’r hyn a ddysgwyd yn gyhoeddus. I wneud hynny byddwn yn defnyddio data meintiol ac ansoddol, adborth, rhannu a gwirio rheolaidd gyda’n partneriaid a’n timau creadigol i asesu ein cynnydd a byddwn yn cyhoeddi sut rydym yn dod ymlaen. Rydym yn gwybod nad yw pethau bob amser yn mynd yn iawn, ond rydym yn addo creu’r amser a’r lle i ymgysylltu ac i ddod o hyd i atebion.

Bydd ein prosiect yn agored, yn wreiddiol ac yn obeithiol ynghylch dyfodol cwbl gynhwysol – ond y peth allweddol yw –  byddwn yn atebol am ein rôl yn dod â’r dyfodol hwnnw yn fyw.

Rydym yn croesawu adborth ac awgrymiadau ar ein hegwyddorion gweithio. Cysylltwch â ni ar casgliad@nationaltheatrewales.org os hoffech rannu eich syniadau.

Rydym yn edrych ymlaen at rannu sut mae’r broses hon yn mynd dros y 18 mis nesaf ar ein gwefan.