Mae Casgliad Cymru yn brosiect dan arweiniad National Theatre Wales. Mae
National Theatre Wales wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif 6693227. Y
swyddfa gofrestredig yw 30 Arcêd y Castell, Caerdydd CF10 1BW. Mae National
Theatre Wales yn elusen gofrestredig, rhif 1127952. Ffôn: + 44(0)29 2035 3070 /
info@nationaltheatrewales.org
 
GWEFAN CASGLIAD CYMRU
Mae gwefan Collective Cymru yn eiddo i ac yn cael ei reoli gan National Theatre
Cymru. Mae National Theatre Cymru wedi ymrwymo i’r safon a’r ansawdd uchaf.
Er y gwneir pob ymdrech i ddarparu gwybodaeth gywir ar adeg ei chyhoeddi, nid
yw National Theatre Wales yn rhoi unrhyw warant ynghylch cywirdeb y
wybodaeth ar y wefan hon ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw
golled, difrod neu anghyfleustra a achosir o ganlyniad i ddibynnu ar y fath
gwybodaeth. Er bod National Theatre Wales yn cymryd pob mesur rhesymol i
sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir iddi gan drydydd partïon yn gywir ac nid yn
ddifrïol neu’n dramgwyddus, ni all reoli’r cynnwys na chymryd cyfrifoldeb am
dudalennau a gynhelir gan ddarparwyr allanol, neu dudalennau cysylltiedig.
Mae’r Defnyddiwr yn cymryd cyfrifoldeb llawn am amddiffyn ei system
gyfrifiadurol gan gynnwys meddalwedd caledwedd cyfrifiadurol a data wedi’i
storio ar eu system gyfrifiadurol, gan gynnwys meddalwedd caledwedd a data
wedi’i storio gan drydydd partïon a allai gyrchu neu gysylltu fel arall â system
gyfrifiadurol y Defnyddiwr. Bydd y Defnyddiwr yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb o
sicrhau bod rhaglenni neu ddata arall a lawrlwythir neu a dderbynnir fel arall o’r
wefan hon yn rhydd o firysau, meddalwedd niweidiol neu eitemau eraill o natur
ddinistriol. Bydd National Theatre Wales yn cymryd camau rhesymol i sicrhau
nad yw trydydd partïon diawdurdod yn cyrchu data a drosglwyddir yn electronig i
National Theatre Wales trwy’r wefan neu fel arall a’i storio gan National Theatre
Wales, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998. Mae’r Defnyddiwr yn derbyn
y risg y gellir rhyng-gipio data a drosglwyddir yn electronig i National Theatre
Wales trwy’r wefan hon neu fel arall cyn cyrraedd National Theatre Wales neu
gael mynediad iddo o storfa ddata National Theatre Wales gan drydydd partïon
nad ydynt wedi’u hawdurdodi gan National Theatre Wales, a gallant gael eu
hecsbloetio’n anghyfreithlon gan y fath anawdurdodedig o drydydd partïon. Nid
yw National Theatre Wales yn cyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch ansawdd
diogelwch na phriodoldeb unrhyw wefan y gellir ei chyrchu trwy’r wefan hon, ac
nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y cynnwys nac am unrhyw golled neu
ddifrod a achoswyd neu yr honnir iddo gael ei achosi gan ddefnyddio neu
ddibynnu ar wybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn gwefannau neu nwyddau
neu wasanaethau o’r fath a brynwyd ohonynt. Mae gwefannau cysylltiedig a
gyrchir trwy’r wefan hon yn wefannau annibynnol nad yw National Theatre Wales
yn arfer unrhyw reolaeth drostynt, boed yn ariannol, yn olygyddol neu o unrhyw
fath arall, ac nid ydynt yn cael eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd gan National
Theatre Wales.
 
DIOGELU DATA
 
Mae National Theatre Wales wedi’i gofrestru o dan delerau Deddf Diogelu Data
1998. Bydd y wybodaeth bersonol a nodwch yn ein ffurflen gofrestru ar-lein yn
cael ei chadw’n ddiogel ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw bwrpas arall heblaw i
ni gysylltu â chi trwy e-bost am ddigwyddiadau a hyrwyddiadau National Theatre
Wales, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni anfon gwybodaeth atoch gan
sefydliadau eraill.
 
CYSYLLTIADAU Â GWEFANNAU ALLANOL
Bydd dolenni a gynhwysir ar y wefan hon yn arwain at wefannau eraill nad ydynt
o dan ein rheolaeth. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig.
Ni ddylid ystyried rhestru a chysylltu fel ardystiad o unrhyw fath, ac nid ydym yn
derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â’r cynnwys. Ni allwn warantu y
bydd y dolenni hyn yn gweithio trwy’r amser ac nad oes ganddynt unrhyw
reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.
 
AMDDIFFYN RHAG FEIRWS
Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o’r
cynhyrchiad. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrth firws ar yr holl
ddeunydd a lawrlwythir o’r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am
unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol a
allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan hon.
 
CWCIS
Mae cwcis yn becynnau gwybodaeth a anfonir gan weinyddion gwe i borwyr gwe,
ac sy’n cael eu storio gan y porwyr gwe. Yna anfonir y wybodaeth yn ôl i’r
gweinydd bob tro y mae’r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd. Mae hyn
yn galluogi gweinydd gwe i nodi ac olrhain porwyr gwe. Os nad ydych yn gwybod
beth yw cwcis, neu sut i’w rheoli neu eu dileu, gallwch ymweld â
http://www.aboutcookies.org i gael arweiniad manwl. Mae National Theatre
Wales yn defnyddio’r cwcis canlynol ar y wefan hon, at y dibenion canlynol:
 
– I gofio eich dewisiadau hygyrchedd gwefan
– Cael gwared ar y tooltips ar ôl eich ymweliad cyntaf â’r safle
 
Mae National Theatre Wales yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi’r
defnydd o’r wefan hon. Mae Google Analytics yn cynhyrchu gwybodaeth
ystadegol a gwybodaeth arall am ddefnyddio gwefan trwy gwcis, sy’n cael eu
storio ar gyfrifiaduron defnyddwyr. Defnyddir y wybodaeth a gynhyrchir sy’n
ymwneud â’n gwefan i greu adroddiadau am ddefnyddio’r wefan. Bydd Google yn
storio ac yn defnyddio’r wybodaeth hon. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael
yma: http://www.google.com/privacypolicy.html.
 
Mae’r mwyafrif o borwyr yn caniatáu i chi wrthod derbyn cwcis. Yn Internet
Explorer, gallwch wrthod pob cwci trwy glicio “Offer”, “Dewisiadau Rhyngrwyd”,
“Preifatrwydd”, a dewis “Blocio bob cwci” gan ddefnyddio’r dewisydd llithro. Yn
Firefox, gallwch addasu gosodiadau eich cwcis trwy glicio “Offer”, “Dewisiadau”
a “Preifatrwydd”. Bydd blocio cwcis yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb
rhai gwefannau.
 
Hawlfraint © National Theatre Wales. Datblygwyd y wefan gan Cowshed.
 
Cwmni Cofrestredig Rhif 6693227 Rhif Cofrestru Elusen 1127952